Kristiina Posti

PUHETERAPEUTTI

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Toiminimi puheterapeutti Kristiina Posti (1443265-6)
Vekarakuja 1, 90410 Oulu
040 575 3004

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kristiina Posti

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja käytetään asiakasuhteiden ylläpitämiseen, hoidon suunnitteluun, toteutuksen ja seurannan sekä tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään tiedot asiakkaista, jotka ovat olleet tai ovat Toiminimi puheterapeutti Kristiina Postin asiakkaita. Rekisterissä on tietoja asiakkaiden terapian sisältöön vaikuttavista asioista sekä terapian toteutusta koskevat maksusitoumuksista liitteineen. Rekisterissä on myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tai sairaanhoidon yksiköiden laatimat asiakirjat ja kuntoutussuunnitelmat.

Asiakkaan yhteystiedot, nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, yheyshenkilö/ lähiomainen, hoitotiedot, terapiasopimuksessa/suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet sekä valokuvat ja videot vain asiakkaan suostumuksella.

Tietojen julkisuus ja salassa pidettävyys: rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä Lait: EU.n tietosuoja-asetukset (2016/679) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992).

Tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin tietoja kerätään asiakkaalta itseltään tai tiedot on saatu terapiaan lähettävältä taholta

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Kelalle tai lähettäneille hoitotahoille kun terapiaan haetaan jatkoa tai terapia on päättymässä. Tietojen luovuttaminen aina lakiin perustuen ja asiakkaiden suostumuksella. Rekisteritietojen luovutettaessa noudatetaan henkilötietolakia lakia potilaan asemasta ja oikeuksista (785/92). Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, terapeuttia koskee salassapitovelvollisuus.   

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto

Asiakastietoja säilytetään lukitussa arkistokaapissa lukitussa huoneessa. Toimistorakennuksessa on vartiointi ja hälytysjärjestelmä. Kaappiin on pääsy vain rekisterin pitäjällä.   

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot

 Tiedot on suojattu eikä käyttöoikeutta ole kuin rekisterinpitäjällä - Suojaus tapahtuu siten, että ne on salasanan takana ja tallennettu koneelle, jota vain rekisterinpitäjä käyttää. Aineistot säilytetään terapeutin henkilökohtaisella tietokoneella, älypuhelimella, tabletilla tai erillisellä muistitikulla. Muistitikkua säilytetään lukitussa tilassa manuaalisen aineston kanssa.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot

Oikeus vaatia tietojen korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisten tietojen oikaisua ja asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, muun muassa markkinointiin, sekä oikeus saada tietonsa siirretyksi järjestelmästä toiseen siltä osin kuin henkilötietolainsäädäntö näin edellyttää.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, paitsi jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien ja velvollisuuksien mukaan on velvollisuus säilyttää tiedot.Tietosujaseloste on päivitetty 7.5.2018