Kristiina Posti

PUHETERAPEUTTI

Vaikka
saippuakuplia
puhaltamalla.
Yhteinen kieli löytyy vuorovaikutuksen
ja leikin kautta. Keskinäinen luottamus
ja onnistumisen tunteet auttava
vahvistamaan ja jäsentämään
puheen- ja kielenkehitystä.
Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta ja sen tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kommunikoinnin häiriöitä ja niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Olennainen osa puhe- terapiaa on yhteistyö  asiakkaan, perheen ja terapeutin välillä. Lapsen vanhemmilla on oikeus tukeen ja apuun, ohjaus sekä yhdessä mietityt tavoitteet helpottavat vanhempien taakkaa.

TERAPIAN SISÄLTÖ

Hyvä vuorovaikutus ja leikki auttavat vahvistamaan ja jäsen-tämään puheen- ja kielenkehitystä. Usein hyvään vuoro-vaikutukseen ja yhteistyön alkuun päästään ihan vaan saippuakuplia puhaltelemalla. Minun puheterapiassa on tärkeää asiakaslähtöisyys, ilo ja leikki, terapian pitää olla hauskaa. Kun lapsen taidot ja mielenkiinnon kohteet huomi-oidaan, terapiasta tulee motivoivaa. Lapsen tason mukaiset leikit luovat onnistumisen tunteita. Leikin kautta päästään tehtävätyyppisiin harjoituksiin. Jos asiakas ei pysty kommunikoimaan puheen avulla, etsitään hänelle puhetta tukeva tai korvaava menetelmä, esim viittomat, kuvat tai kommuni-koinnin apuväline.
Terapiaan sisältyy haastattelu ja alkutilanteen kartoitus, terapiatavoitteiden yksilöllinen laatiminen. Kuntoutus on hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta. Tärkeitä perusarvoja työssäni ovat positiivisuus, yksilölli-syys, asiakkaan voimavaroja tukeva työskentely sekä asiakaslähtöisyys. Yhteistyössä ja ohjauksessa olen kannustava, empaattinen ja kuunteleva. Kehitän ja ylläpidän ammattitaitoani säännöllisesti täydennyskoulutuksilla, tarjotakseni asiakkailleni laadukasta kuntoutusta.

Kristiina Posti

PUHETERAPEUTTI

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta v 1997 ja toiminut siitä lähtien ammatinharjoittajana. Lisäksi minulla on sairaanhoitajan koulutus Lapin sairaanhoito-oppilaitoksesta 1989 ja Theraplay -yhdistyksen Theraplay peruskurssin olen suorittanut 2005. Toimin yksityisenä puheterapeuttina Oulun, Limingan, Raahen ja Pyhäjoen alueilla.
Useimmiten asiakkaillani on Kelan maksusitoumus tai kuntien terveyskeskusten lääkinnällisen kuntoutuksen lähete. Puheterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti. Vastaanottotila sijaitsee Kiilakiventie1, 90250 Oulu (Business Park Kiila) sekä Raahessa osoitteessa, Laivurinkatu 19 D 2, 92100 Raahe. Puheterapia voi toteutua myös koti-, koulu- tai päiväkotikäynteinä. Pääosin asiakkaani ovat lapsia ja nuoria.

ERITYISET AMMATILLISET KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA VAHVAA OSAAMISTA:

• puheen ja kielenkehityksen erityisvaikeus (dysfasia) • viivästynyt puheen- ja kielenkehitys • artikulaatio • autismi • varhainen vuorovaikutus • sisäkorvaistutelapset